Algemene voorwaarden

Tekstschrijver Den Helder

 

Algemene Voorwaarden
MSpired Publishers
Tekstschrijver
Den Helder, november 2017
ALGEMENE VOORWAARDEN
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,
werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen MSpired Publishers en haar opdrachtgevers, respectievelijk
hun rechtsopvolgers.
Definities Artikel 1
1. MSpired Publishers is een eenmanszaak, gevestigd in Den Helder, Beatrixstraat 5G, vertegenwoordigd door
Monique Trijsburg.
2. De Opdrachtgever: degene die met MSpired Publishers de overeenkomst is aangegaan.
3. De opdracht: het verzoek van Opdrachtgever aan MSpired Publishers om tegen betaling werkzaamheden te
verrichten.
4. De overeenkomst: de overeenkomst tussen MSpired Publishers en de Opdrachtgever zoals deze is of wordt
gesloten.
Toepassing en geldigheid van deze algemene voorwaarden Artikel 2
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van MSpired Publishers en
Opdrachtgever.
Offertes en aanbiedingen Artikel 3
1. Alle offertes en aanbiedingen van MSpired Publishers zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn is
gesteld. Indien geen termijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding geen recht worden ontleend. Het enkel
uitbrengen daarvan verplicht MSpired Publishers niet tot het sluiten van een overeenkomst. Als datum van
totstandkoming van de overeenkomst zal gelden de datum van de bevestiging door MSpired Publishers.
Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldig indien MSpired
Publishers deze schriftelijk heeft bevestigd.
2. MSpired Publishers behoudt zich het auteursrecht voor op bij aanbiedingen of offerte verrichte ideeën,
gemaakte teksten, strategische/creatieve concepten en ontwerpen. Deze blijven eigendom van MSpired
Publishers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MSpired Publishers mag de Opdrachtgever deze
niet kopiëren, aan derden tonen of laten wijzigen.
3. MSpired Publishers kan niet aan haar offertes en/of aanbiedingen worden gehouden, indien de Opdrachtgever
kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing en/of
verschrijving bevat.
Overeenkomst Artikel 4
Behoudens voor zover de overeenkomst tevens de levering van zaken omvat, is de samenwerking tussen de
Opdrachtgever en MSpired Publishers een overeenkomst van opdracht.
Algemene verplichtingen van partijen Artikel 5
1. MSpired Publishers verplicht zich de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uit te
voeren.
2. Opdrachtgever en MSpired Publishers zullen beiden meewerken aan overeengekomen procedures en zullen
elkaar de voor de goede uitvoering van de werkzaamheden benodigde informatie zo spoedig mogelijk, nadat de
wederpartij daarom heeft gevraagd ter beschikking stellen. Voorwerpen, materialen en/of gegevens, die de
Opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld aan MSpired Publishers worden gehouden voor rekening en risico
van de Opdrachtgever.
3. Opdrachtgever en MSpired Publishers zullen elkaars belangen noch binnen noch buiten deze overeenkomst
onnodig schaden.
4. MSpired Publishers verplicht zich alle informatie van vertrouwelijke aard door of namens Opdrachtgever
verstrekt geheim te houden.
Duur overeenkomst Artikel 6
1. MSpired Publishers heeft het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.
2. Indien door MSpired Publishers in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie
van de Opdrachtgever, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de gewenste faciliteiten. De Opdrachtgever
draagt er zorg voor dat alle gegevens noodzakelijk voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan MSpired
Publishers worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig
aan MSpired Publishers zijn verstrekt, heeft MSpired Publishers het recht de uitvoering van de overeenkomst op
te schorten en /of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan
de Opdrachtgever in rekening te brengen.
3. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan gebruiker ter
beschikking heeft gesteld. MSpired Publishers is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat
MSpired Publishers is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
Revisieronde, betaling en incassokosten Artikel 7
1. MSpired Publishers stuurt op de datum van de afgesproken deadline de opdracht in pdf naar Opdrachtgever,
samen met de factuur. Opdrachtgever mag 1 x gebruikmaken van een revisieronde.
2. Opdrachtgever dient MSpired Publishers te betalen binnen 7 dagen na factuurdatum, op een door MSpired
Publishers aan te geven wijze. Dat er nog een revisieronde kan plaatsvinden laat de betaling onverlet.
Opdrachtgever blijft ook, indien betaling geschiedt vóór revisie, recht houden op 1 x revisie na ontvangst van de
opdracht door MSpired Publishers. Hiermee voorkomt MSpired Publishers dat Opdrachtgever door middel van
de revisieronde uit te stellen, te laat betaalt.
3. Indien de Opdrachtgever in verzuim is met de tijdige betaling van een factuur, dan is die alsdan een
(handels)rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke
(handels)rente verschuldigd is. De (handels)rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het
moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde
bedrag.
4. Bij gebreke van tijdige betaling is de Opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de rente tevens de
gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, daaronder begrepen de kosten voor advocaten,
deurwaarders en incassobureaus.
De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met rente, met een
minimum van € 75,-.
5. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden
verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
Auteursrecht en licentie Artikel 8
1. Op elk werk van MSpired Publishers is volgens de Nederlandse wet automatisch het auteursrecht van
toepassing.
2. De Opdrachtgever verkrijgt van MSpired Publishers een in tijdsduur onbeperkte licentie voor het gebruik van
auteursrechtelijke beschermde werken, die door MSpired Publishers in de uitvoering van de overeenkomst ten
behoeve van de Opdrachtgever worden gemaakt, met dien verstande dat de licentie slechts geldt zodra en zolang
de Opdrachtgever voldoet aan de financiële verplichtingen, die verband houden met de beschikbaarstelling van
het auteursrechtelijk beschermde werk.
3. De in het voorgaande bedoelde licentie geldt uitsluitend voor gebruik van het
werk door de Opdrachtgever zelf. Gebruik door derden is niet toegestaan.
4. De in voorgaande bedoelde licentie geldt niet voor het gebruik van werk in een door Opdrachtgever
aangepaste vorm. Voor publicatie in aangepaste vorm (in magazines/dagbladen/tijdschriften/kranten), dient eerst
toestemming gevraagd te worden aan MSpired Publishers.
5. Bij elke publicatie (in magazines/dagbladen/tijdschriften/kranten) dient de Opdrachtgever de naam van
MSpired Publishers te vermelden.
Aansprakelijkheid Artikel 9
1. MSpired Publishers is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat MSpired
Publishers is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte gegevens.
2. De aansprakelijkheid van MSpired Publishers is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering
van haar verzekeraar in voorkomend geval.
3. MSpired Publishers is nooit aansprakelijk voor indirecte schade.
4. MSpired Publishers is niet aansprakelijk voor, ongeacht welke schade ook, als gevolg van toerekenbare
tekortkomingen van derden die MSpired Publishers met toestemming van de Opdrachtgever heeft ingeschakeld.
5. Eventuele aanspraken van de Opdrachtgever als bedoeld in dit artikel dienen binnen 2 maanden nadat de
tekortkoming is ontdekt schriftelijk bij MSpired Publishers te zijn ingediend.
Vrijwaring Artikel 10
De Opdrachtgever vrijwaart MSpired Publishers voor alle aanspraken van derden in verband met de uitvoering
van de overeenkomst.
Intellectueel eigendom Artikel 11
1. MSpired Publishers behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de
Auteurswet en andere intellectuele wet-en regelgeving.
MSpired Publishers heeft het recht de uitvoering van een overeenkomst ook voor andere doeleinden te
gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis aan derden
wordt gebracht.
2. MSpired Publishers behoudt hierbij het recht geschreven teksten voor eigen promotiedoeleinden te gebruiken
in haar portfolio.
Geschillen Artikel 12
1. Geschillen tussen Opdrachtgever en MSpired Publishers naar aanleiding van de overeenkomst of de
uitvoering daarvan worden beslist door de rechter van de woonplaats van de eigenaresse van MSpired
Publishers.
2. Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.